SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA PODJETJA SATLER okna in vrata d.o.o.

I. UVOD

1. člen

Splošni pogoji urejajo pravice in obveznosti med prodajalcem (SATLER okna in vrata d. o. o) in kupcem, ki niso posebej urejena v ponudbi in vsebujejo določbe o firmi in sedežu prodajalca, ponudbi, ceni, pogojih plačila, dobavi in montaži, garanciji, reklamaciji in reševanju sporov.

 

2. člen

V primeru, da se splošni pogoji kupca razlikujejo od prodajalčevih, se uporabljajo splošni pogoji prodajalca, razen v primeru, kjer je izrecno, v pisni obliki dogovorjena uporaba splošnih pogojev kupca.

 

II. OSNOVNI PODATKI PODJETJA

3. člen

Podjetje: SATLER okna in vrata d.o.o.
Sedež: Bistriška cesta 2, 2319 Poljčane
Matična številka: 3337260
ID za DDV: SI40068382 (davčni zavezanec)
TRR: SI56 0400 1004 8961 321
Osnovni kapital: 700.000,00 EUR
Opravilna številka: Srg 2008/21863 z dne 30.5.2008

 

III. PONUDBA

4. člen

Prodajalec izdela ponudbo na podlagi posredovanih informativnih meritev kupca. Prodajalec odgovarja za za dimenzijsko ustreznost stavbnega pohištva in montažo, katerih končno meritev opravi pooblaščena oseba prodajalca, po potrjeni informativni ponudbi kupca.  Obvezna postavka merilnega lista pri novogradnjah je podan »meter ris«.

 

5. člen

V kolikor meritve opravi kupec sam, prodajalec ne odgovarja za napake, ki izhajajo iz napačnih meritev. Vsi stroški, ki nastanejo kot posledica napačnih meritev kupca, bremenijo kupca v celoti. V primeru napake pri meritvi s strani pooblaščene strokovne osebe prodajalca, nosi stroške za napako prodajalec, kupec pri tem ni upravičen do povračila stroškov zaradi nepravočasne in nepopolne izvedbe del na dogovorjen datum montaže. Prodajalec je napako dolžan odpraviti v čim krajšem možnem času.

 

6. člen

Ponudbe so informativne narave.

 

7. člen

Kupec je pred sprejemom ponudbe in potrditvijo naročila dolžan natančno pregledati ponudbo (preveriti skice in podatke) in v primeru nejasnosti zahtevati dodatne pojasnitve od prodajalca. Kupec ne more več zahtevati pojasnitev nejasnosti po potrjeni ponudbi oziroma sklenitvi pogodbe in realizirani dobavi in to ne more biti predmet reklamacijskih zahtevkov. V kolikor ima kupec zahteve, ki so strokovno nesprejemljive za prodajalca in je prodajalec nanje kupca opozoril, pa kupec kljub temu vztraja pri zahtevah se prodajalec ekskulpira vsakršne odškodninske odgovornosti.V primeru zahtev kupca, ki niso v skladu s standardi stroke, si prodajalec pridružuje pravico spremeniti garancijsko dobo proizvodov.

 

8. člen

Za sprejem ponudbe oziroma potrditev naročila se šteje:

 • Pisna potrditev ponudbe – naročila
 • Izvedeno predplačilo
 • Izročitev sredstva zavarovanj
 • Podpis pogodbe
 • Izpolnitve dogovorjenih pogodbenih obveznosti
 • Druga konkludentna dejanja, če gre za stalno poslovno navezo in ga prodajalec šteje za relevantnega.

V vseh navedenih primerih se šteje, da je kupec vsebino ponudbe natančno preučil in ustreza njegovim zahtevam, ter je seznanjen z splošnimi pogoji prodajalca. Vsi sporazumi , ponudbe in potrditve med kupcem in prodajalcem morajo biti v pisni obliki. Dodatni ustni dogovori so neveljavni, v kolikor niso naknadno pisno potrjeni.

 

9. člen

Kupec ima pravico do spremembe podatkov, ki vplivajo na naročilo blaga najkasneje 1 dan po sprejemu ponudbe oziroma po potrditvi naročila a izključno v pisni obliki. Vse spremembe po preteku 1 dne po potrditvi se ne priznajo ali gredo stroški v breme kupca.

 

10. člen

Ponudba  velja 15 dni oziroma do datuma navedenega v ponudbi s strani prodajalca oziroma v roku kot ga določi prodajalec.

 

IV. CENE

11. člen

Cene so določene v evrih. Cene na enoto ne vključujejo DDV. DDV je prikazan in obračunan posebej.

 

12. člen

Splošna stopnja DDV znaša 22%.

Nižja stopnja DDV 9,5% se obračuna pri opravljanju gradbenih storitev (demontaža in montaža elementov) na stanovanjskih objektih, katere lastnik je fizična oseba, stanovanjski objekt pa je namenjen za trajno bivanje in v večstanovanjski stavbi uporabna površina ne presega 120 m2, v enostanovanjski stavbi pa ne presega 250 m2 uporabne površine stanovanjskega objekta

V tem primeru je potrebno izpolniti prijavo Kupec s podpisom izjave jamči za verodostojnost navedenih podatkov.Davčni zavezanci morajo pri uveljavljanju nižje stopnje DDV 9,5 % podati ustrezno izjavo.

 

V. POGOJI PLAČILA

13. člen

Plačilni pogoji prodajalca

 • 1. VARIANTA: Plačilo 15 dni po dokončani montaži ali odpremi.
 • 2. VARIANTA: 50%avans ob naročilu, 50% po dokončani montaži v roku 15 dni. Prizna se vam 1,5% popust na vrednost celotne ponudbe.
 • 3. VARIANTA: 100%avans ob naročilu. Prizna se vam 3% popust na vrednost celotne ponudbe ( popusta pri plačilu preko EKO sklada ne priznamo)..
 • 4. VARIANTA: Zavarovanje plačila z nepreklicno bančno garancijo, ki jo prejme prodajalec ob naročilu. Plačilo se izvede po dokončanju montaže ali odpreme v roku 15 dni.

Znesek kupnine nakažete na transakcijski račun podjetja SATLER okna in vrata d. o.o. št. TRR: SI 56 0400 1004 8961 321, za sklic navedite 00 ter številko predračuna ali računa. Kupnino pa lahko poravnate tudi neposredno v računovodstvu na sedežu podjetja SATLER okna in vrata d. o.o., Bistriška cesta 2, 2319 Poljčane.

V primeru zamude plačila se vam zaračunajo zakonite zamudne obresti in izstavi bremepis za odobrene popuste.

 

14. člen

Kupec  ima pravico zavrniti račun v roku 8 dni po prejemu računa. V nasprotnem primeru prodajalec razume, da je naročnik račun v celoti sprejel. Kupec je dolžan poravnati kupnino skladno z dogovorjenimi pogoji plačila in v roku, ki izhajajo in so razvidna tudi iz vsebine ponudbe/predračuna oziroma računa. V primeru zamude plačila oziroma neplačila ima prodajalec pravico zahtevati zakonite oziroma dogovorjene zamudne obresti, od dneva zapadlosti posameznega zneska v plačilo do dneva plačila in ne priznati dogovorjene popustov ponudbi oziroma pogodbi zaradi ne izpolnjevanja plačilnih pogojev prodajalca.

 

15. člen

Kupec opravi plačilo samo na transakcijski račun prodajalca SATLER okna in vrata d.o.o. ali pa neposredno v računovodstvu na sedežu podjetja SATLER okna in vrata d.o.o. Predstavniki, posredniki, monterji niso pooblaščeni za sprejemanje kupnine (denarja).

 

16. člen

Prodajalec si pridružuje pravico spremembe cen izdelkov brez predhodnega obvestila v primeru spremembe cen po ceniku ali podražitve surovin.

Po dogovoru s prodajalcem se zaračunajo tudi dodatno naročena dela, ki jih ni v ponudbi in jih kupec naroči v času montaže (npr. zaključne letvice, zaključna zidarska dela, odvoz starih oken in vrat, odbijanje zidu, silikoniziranje, ipd.) Ob naročilu dodatnih zidarskih del le ta ne vključujejo pleskanja.

 

17. člen

V primeru, da po želji kupca montaža stavbnega pohištva poteka v dveh delih, se kupcu zaračunajo dodatni transportni stroški. Račun se izstavi ločeno za vsako montažo posebej. Riziko možnosti poškodb na elementih, ki so v tem času skladiščeni pri naročniku, nosi kupec.

 

18. člen

V primeru neplačila in neizpolnitve kupčevih obveznosti, si prodajalec pridržuje lastninsko pravico tudi po izročitvi blaga kupcu, dokler kupec ne poravna kupnine oziroma ne izpolni svojih obveznosti v celoti. Prodajalec ima pravico vzeti blago nazaj (velja za v celoti še ne vgrajene elemente), brez da bi s tem kršil pogodbene obveznosti. V primeru naše zaplembe blaga, lahko pride tudi do ne preklicane prekinitve pogodbe. Po zaplembi blaga smo pooblaščeni unovčiti njeno vrednost, razliko do polne vrednosti blaga z morebitnimi dodatnimi prodajnimi stroški pa zaračunati stranki. Do plačila celotne kupnine mora kupec z blagom ravnati kot dober gospodar.

 

19. člen

Skladno z določilom 19. Člena si prodajalec v primeru kršitve pogodbenih določil predvsem neplačila oziroma zamude plačila pridrži pravico vzeti blago nazaj (ne vgrajeni elementi v celoti, vgrajeni elementi – krila).Kupec dovoljuje prodajalcu neoviran dostop do teh elementov in odvoz elementov. V primeru vgradnje elementov za katere kupnina ni poravnana, si prodajalec pridržuje pravico do povračila koristi, ki jih je imel kupec od teh stvari. Prodajalec s tem ne krši pogodbenih obveznosti. Kupec se iz tega naslova odpoveduje zahtevkom.

 

VI. DOBAVA IN MONTAŽA

DOBAVA

20. člen

Dobavni rok prične teči skladno z 8. členom splošnih pogojev in je določen s strani prodajalca. Dobavni rok določi prodajalec upoštevajoč ponudbo/povpraševanje in zasedenost proizvodnje. Splošni dobavni rok je od 4 do 8 tednov, oziroma velja dobavni rok, ki ga kupec in prodajalec pisno dogovorita v ponudbi. Prodajalec stranko pisno ali po telefonu obvesti o roku dobave in montaže najmanj en dan pred možnim dvigom blaga oziroma dan pred pričetkom montaže.

 

21. člen

Dobavni rok se podaljša v primerih:

 • Višje sile
 • Težav z materialom
 • Razlogov na strani kupca.

22. člen

V primeru, da dobavni rok ni bil izpolnjen iz razloga na strani prodajalca (iz vzeti razlogi iz člena 21. ) se kupec in prodajalec dogovorita za razumno podaljšanje brez povračila škode zaradi zamude pri dobavi, če ni drugače določeno v pogodbi. Prodajalec je dolžan odpraviti nepravilnosti v čim krajšem možnem času.

 

23. člen

Če želi kupec dvigniti in odpeljati naročeno blago v lastni režiji na lokaciji proizvodnje podjetja Satler okna in vrata d.o.o., lahko to stori vsak delovni dan med 7:00 in 14:00 uro. Naročeno blago lahko naročnik prevzame in odpelje po predhodnem naročilu dviga blaga en dan prej. Podjetje Satler okna in vrata v tem primeru odpeljanega blaga ne menjava in ne sprejema nazaj. V kolikor naročnik stavbno pohištvo vgradi v lastni režiji ob morebitne posledice nestrokovne montaže ali poškodb ob prevozu ne more uveljaviti pri podjetju Satler.

 

24. člen

Prodajalčeve obveznosti po pogodbi stopijo v veljavo šele, ko kupec predhodno izpolni vse svoje obveznosti. V primeru, da kupec odkloni oziroma ne izpolni obveznosti v razumnem roku, lahko prodajalec odstopi od pogodbe in zahteva povračilo vse nastale škode. Odgovornost za blago, ki je pripravljeno za odpremo, en dan po obvestilu prodajalca preide na kupca.

 

25. člen

Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe v izdelavi oken in vrat v primeru konstrukcijsko tehničnih detajlov, ki so od primera do primera različni in ne vplivajo na funkcionalnost. V primeru da kupec naroči napačen izdelek ali odstopa od drugih medsebojnih obveznosti, smo upravičeni zahtevati povračilo nastalih stroškov vključno z morebitnimi dodatnimi izdatki. Vračilo napačnega izdelka ( če je razlog na strani kupca) ni možno.

 

26. člen

Kupec je dolžan ob prevzemu blaga (dostavi, montaži) dolžan le to pregledati , ugotoviti pomanjkljivosti ali napake in jih takoj zapisati na dostavni list oziroma ima možnost pomanjkljivost oziroma napako reklamirati v roku 8 dni po prevzemu blaga. V primeru poškodbe stekla (lom) se ob prevzemu oken in vrat upošteva le na podlagi pisne izjave kupca ob prevzemu. Kasnejši lomi stekel, ki niso posledica prevoza ali vgradnje s strani prodajalca stavbnega pohištva in ga povzroči tretja oseba ali je vzrok loma stekla neznan ne more biti predmet reklamacije.

 

MONTAŽA

27. člen

Termin montaže je kupcu pravočasno sporočen in fiksno določen, zato ga brez soglasja prodajalca kupec ne more samovoljno prestaviti. Ob montaži mora biti kupec obvezno prisoten osebno ali namesto njega z njegove strani pooblaščena oseba (pisno pooblastilo) in prevzeti blago. Po zaključku montaže je kupec skupaj z vodjem monterske skupine dolžan pregledati objekt in podpisati primopredajni zapisnik. V kolikor se ugotovijo se ugotovijo pomanjkljivosti se le te takoj zabeležijo na primopredajni zapisnik (na dobavnici) v nasprotnem primeru se šteje, da je blago prevzeto brez napak oziroma pomanjkljivosti. Pred začetkom montaže je naročnik dolžan monterje ali podjetje Satler opozoriti na možne ovire (vodovod, električna instalacija, ipd..). V nasprotnem primeru ob nastalih poškodbah prevzame stroške poškodb in tudi stroške zastoja pri montaži kupec. Kupec je dolžan ob montaži zagotoviti prost dostop do objekta, brezplačno priskrbeti električno napetost 220 V, če ni drugače navedeno v pogodbi tudi lestve, odre ali dvigalo, pri montaži ki traja dalj časa pa tudi prostor za shranjevanje orodja, ki se da zakleniti.

 

28. člen

Kupec ima dolžnost pred začetkom montaže preveriti in uskladiti na licu mesta z odgovornim monterjem načrte, skice in vse detajle, da se seznani s potekom del, saj po vgradnji elementov to ne more biti predmet reklamacije in gre v breme kupca.

 

VII. GARANCIJA IN JAMSTVO ZA ODPRAVO NAPAK

29. člen

PVC, ALU, LESENO in PVC/ALU, LES/ALU stavbno pohištvo je izdelano v skladu z normativi in standardi in ima pridobljen A test. Tako imajo proizvodi podjetja SATLER okna in vrata d.o.o. garancijo na izdelavo in montažo (po garancijskem listu) :

Izdelek je lahko sestavljen iz več različnih delov, za katere veljajo različni garancijski roki. Garancija velja le ob predložitvi originalnega računa in potrjenega garancijskega lista, zato je ob naročilu servisnega zahtevka obvezno potrebno navesti številko računa ali številko kateregakoli drugega dokumenta (dobavnica, ponudba) na osnovi katerega je možno nedvoumno določiti izdelek, ki je predmet servisnega zahtevka.

25 let

 • na police iz umetnega kamna, ki so odporne na vse vremenske razmere, kisline, luge, soli in UV žarke in ne vpijajo vode.

15 let

 • na Topalit notranje police, ki so odporne na temperaturne spremembe do 180 C, na UV žarke, na obrabo, na zidno vlago.
10 let
 • na barvo obstojnost belih PVC profilov ter profilov z lesnim dekorjem
 • na izolacijsko steklo, za zračno neprepustnost ter proti pojavu rose v prostoru med steklom.
 • na funkcionalnost okenskega okvirja(vrtljivo/nagibno) (WINKHAUS, tip activPilot)
 • na vratna polnila Obst v beli barvi

5 let

 • na barvno obstojnost prašno barvanih ali eloksiranih aluminijastih profilov Heroal
 • na barvno obstojnost aluminijastih rolet
 • na obstojnost ostalih notranjih in zunanjih polic
 • na funcionalnost okovja za vhodna vrata, drsno nagibna ter dvižno drsna vrata
 • na barvno obstojnost polnil grad-export , ter foliranih polnil Obst
 • na barvno obstojnost foliranih profilov

2 leti

 • na funkcionalnost senčil (rolet, žaluzija, polken, navijalcev za rolete) z upoštevanjem navodil za uporabo in vzdrževanje
 • na motorje za senčila,
 • na vratna polnila grad-export v dekorju
 • na okovje za nagibno odpiranje oken preko podaljšane ročice
 • na montažo, zaključna dela in povešanje kril.

1 leto

 • na elektro material
 • na barvno obstojnost PVC rolet (lamel)
 • na vzmetni pogon navijalca rolet z trakom ter mono komando
 • na barvno obstojnost medeninastega okovja
 • na ves ostali material, ki ni zgoraj omenjen.

 

Garancija ne velja za mehansko povzročene poškodbe, odrgnine, ki so nastale po montaži ali dobavi. Garancija ne velja za zgoraj omenjeni material v primeru izpostavljenosti agresivnim sredstvom (kislina, sol)

Vračilo izdelkov zaradi napak, za katere odgovarja stranka, ni možno.

Garancijski list prejme stranka po dokončanju del skupaj z računom.

 

30. člen

Kupec uveljavlja reklamacijo na osnovi njegovih ustrezno izpolnjenih obvez in sicer da:

 • Pregleda izdelke takoj ob prevzemu,
 • Takoj vloži zahtevek po odpravi reklamacije,
 • Ob reklamaciji priloži dokazno gradivo (kopijo primopredajnega zapisnika, fotografije, kopijo plačila)

Prodajalec upravičenost zahtevka sporoči v roku 10 dni od vložene reklamacije.

 

31. člen

Do izgube garancije privede:

 • Vsako popravilo proizvodov s strani nepooblaščene osebe v času reklamacije,
 • Čiščenje in vzdrževanje oken in vrat z nedovoljenimi čistili oziroma tistimi, ki jih ni odobril proizvajalec,
 • Neustrezno izpolnjevanje obveznosti kupca,

32. člen

Prodajalec je dolžan v roku največ do 60 dni od dneva vložitve pisne zahteve za odpravo reklamacije:

 • Odpraviti napako na blagu , če jo le to ima ali
 • Priznati stranki dobropis ali zamenjati blago.

Nadaljnje pritožbe kupca na katerikoli osnovi so izključene, razen če to ni vnaprej sporazumno določeno.

V primeru neizpolnjevanja bistvenih obveznosti s strani prodajalca po njegovi krivdi, je povračilo za povzročeno škodo osebam ali lastnini omejeno na zavarovalno vsoto.

Omejitev garancije velja tudi za vsa druga jamstva za škode ne glede na formalno upravičenost pritožb.

Zgoraj navedeno določilo ne velja za začetna neizpolnjevanja zahtev, za odgovorne pomanjkljivosti izdelkov in za pritožbe skladno z določbami Zakona o varstvu potrošnikov.

V primeru, da prodajalec kupcu dobavlja blago drugega proizvajalca, ne prevzema odgovornosti za škodo iz tega naslova in ne jamči za pomanjkljivosti.

V primeru omejitve odgovornosti ali jamstva prodajalca, se omejitev nanaša tudi na odgovornost zaposlenih in vključenih v prodajno – zastopniško mrežo prodajalca.

 

VIII. REŠEVANJE SPOROV

33. člen

V primeru spora se prodajalec in kupec v kolikor ga ne moreta rešiti sama, rešujeta spor najprej s pomočjo izvensodne mediacije, v primeru, da ne najdeta skupne rešitve pa je za reševanje spora pristojno sodišče v Sl. Konjicah.

 

IX. SPLOŠNE DOLOČBE

Pridržujemo si pravico do sprememb v naših prospektih, katalogih, cenikih, skicah, risbah, kalkulacijah in podobnih dokumentih (ki ne vplivajo neposredno na sam izdelek) brez predhodne napovedi ali opozorila stranke.

Splošni pogoji poslovanja podjetja SATLER okna in vrata stopijo v veljavo z 1.8.2013.

 

Direktor:
Valter Satler

UPORABLJAMO MATERIALE PRIZNANIH BLAGOVNIH ZNAMKPolitika zasebnosti | Avtorji: KIVI.si