AKTUALNO

[ 13.04.2020 ]

PRAVILA NAGRADNE IGRE - Imaš okna ali vrata SATLER?

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator in izvajalec nagradne igre je Satler okna in vrata d.o.o., Bistriška cesta 2, 2319 Poljčane (v nadaljevanju organizator), ki v skladu s temi pravili prireja nagradno igro ˝Vaša vhodna vrata, so vrata v vaš svet…˝. Namen nagradne igre je promocija tržne znamke SATLER  in izvajanje tržnega komuniciranja na področju Republike Slovenije.

Nagradna igra poteka na Facebook strani SATLER okna in vrata d.o.o. https://www.facebook.com/okna.satler in sicer v času od 13.4.2020 do vključno 3.5.2020.

V nagradni igri sodelujejo vsi, ki bodo :

-  pod objavo nagradne igre »Vaša vhodna vrata, so vrata v vaš svet!« na Facebook strani SATLER okna in vrata,  v  komentar prilepili svojo ambient fotografijo stanovanja ali hiše z vgrajenimi okni ali vrati SATLER, pripisali komentar zakaj nakup pri podjetju Satler in dodali  #sodelujem.

Stroške sodelovanja v nagradni igri nosijo udeleženci nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na Facebook strani SATLER okna in vrata.

2. NAGRADE IN RAZGLASITEV ZMAGOVALCA

Nagrada so 1x ALU vhodna vrata SIMPLE – Model S01 (paket 1) znamke Satler v vrednosti 1.921,50 € z  DDV. 

 

Objava fotografije že vgrajenega stavbnega pohištva Satler ,  ki bo prejela največ všečkov do vključno 3.5.2020 prejme nagrado. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen.

3. KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI IN NAČIN SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo ta pravila in pogoje sodelovanja. Sodelovati ne smejo osebe, ki so zaposlene pri organizatorju, ter osebe, ki so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane. V nagradni igri lahko sodelujejo tudi osebe, mlajše od 18 let, če mladoletnikovi starši oziroma njegovi zakoniti zastopniki v primeru, da so izbrani za nagrade, pisno odobrijo prevzem nagrade. Upošteva se tista starost, ki jo sodelujoči dopolni na dan prevzema nagrade oz. ob zaključku nagradne igre.

V izbor za nagrado gredo vsi, ki bodo na strani https://www.facebook.com/okna.satler  pod komentar objave nagradne igre prilepili svojo fotografijo vgrajenega stavbnega pohištva SATLER , pripisali razlog nakupa pri podjetju SATLER in #sodelujem.

Z izpolnjenima pogojema se avtomatsko strinjajo s pogoji nagradne igre in sprejemajo sodelovanje v izboru za nagrado.

Udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat. V primeru večkratnega sodelovanja v nagradni igri iz istega Facebook profila, se šteje prva prijava.

4.  NAGRADA

Objava zmagovalca za prejem nagrade bo izvedeno 4.5.2020, na FB  strani podjetja SATLER okna in vrata d.o.o.. Objave na FB strani  bo pregledala  3 članska komisija. Vsi trije člani komisije so zaposleni pri organizatorju.

Nagrajenec bo o izidu žrebanja obveščen preko zasebnega sporočila, predvidoma do 5.4.2020. Razglasitev zmagovalne fotografije je dokončna, pritožba na rezultate pa ni mogoča.

5. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Organizator bo bruto znesek prejete nagrade prijavil v napovedi za odmero dohodnine prejemnika v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini. Organizator se zavezuje plačati akontacijo dohodnine v višini 25 % od bruto vrednosti nagrade, določene v 2. členu teh pravil. Vse morebitne druge stroške, ki nastanejo iz naslova koriščenja nagrade, je dolžan nagrajenec poravnati sam. Višina nagrade in akontacija pa se dobitniku vštevata v letno odmero dohodnine. Nagrajenec je dolžan kot zavezanec za dohodnino (4. alineja 15. člena Zakona o dohodnini) organizatorju pisno predložiti natančne osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko, vse v roku določenem v 6. členu teh pravil. Če se prejemnik nagrade s plačilom davčnih obveznosti ne strinja ali če organizatorju pravočasno ne sporoči potrebnih podatkov, se šteje, da se je nagradi odrekel in od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do tega nagrajenca.

6. PREVZEM NAGRAD

Nagrado ALU Vhodna vrata SIMPLE – MODEL S01 (paket 1) , bo  nagrajenec  prevzel  z osebnim prevzemom ali po dogovoru.

Nagrajenec je dolžan pisno, v skladu z navodili, ki jih prejmejo ob obvestilu, potrditi prevzem nagrade in sporočiti svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, datum rojstva) in davčno številko, in sicer najkasneje v roku 3 dni od prejema obvestila o nagradi (ali v drugem roku, ki bo navaden v obvestilu).

Če nagrajenec v navedenem roku ne sporoči svojih osebnih podatkov ali nagrade ne prevzame oz. če nagrajenca ni mogoče obvestiti oz. mu ni mogoče izročiti nagrade, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa je prost vsakršnih obveznosti do nagrajenca. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna menjava nagrade. Nagrajenec je pred prevzemom nagrade v skladu z zakonskimi predpisi dolžan organizatorju posredovati svojo davčno številko. Organizator bo za nagrajenca od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z zakonskimi predpisi. Morebitno doplačilo dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gre v breme prejemnika nagrade. Organizator hrani podatke nagrajenca v zvezi z obračunom in izplačilo akontacije dohodnine v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Nagrajenec se strinja, da dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov in fotografij podelitve nagrade v komunikacijskih kanalih organizatorja, sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih nagradne igre oz. prevzema nagrade.

7. STRINJANJE S POGOJI IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradni igri, so varovani v skladu z veljavno zakonodajo in s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov ter vsakokrat veljavnimi Splošnimi informacijami o varovanju osebnih podatkov.

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri (ime in priimek, e-naslov, telefonska številka), uporabi za potrebe nagradne igre. Po preteku obdobja, potrebnega za izvedbo nagradne igre, bodo njegovi podatki uničeni.

Privolitev lahko kadarkoli prekličete in zahtevate vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravke, blokiranje in izbris osebnih podatkov ter vložitev pritožbe. Navedene pravice ter postopki varovanja in obdelave so podrobneje opredeljeni v Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, ki so na voljo na spletni strani SATLER.

8. KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil izvedbe nagrade igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal na spletnem mestu SATLER okna in vrata.

Pravila so dostopna pri organizatorju in na spletni  SATLER okna in vrata. Za dodatne pojasnila in informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na elektronski naslov info@okna-satler.si

Satler okna in vrata d.o.o., 13.4.2020

 

UPORABLJAMO MATERIALE PRIZNANIH BLAGOVNIH ZNAMKPolitika zasebnosti | Avtorji: KIVI.si